Pri spracovávaní osobných dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Michal Balberčák ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.topvecicky.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č122/2013Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti Michal Balberčák.

Aké údaje spracúvame?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme dostať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú, prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás, ktoré vidíte aj vy vo svojom konte. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred, prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať / preplatiť.

K čomu údaje slúžia?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to na čas, kým nepožiadate o ich odstránenie

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

Po zalogovaní do internetového obchodu www.topvecicky.sk môžete tieto údaje editovať či mazať. (Z účtovných dôvodov nie je možné editovať fakturačné údaje, pretože tie nám ukladá zákon archivovať po dobu 10 rokov). V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí poslať e-mail na info@topvecicky.sk.

 

Ako používame cookie

Tieto informácie nájdete u nás na stránke: https://topvecicky.sk/cookies/